pracownik na wideokonferencji

Zmiany w JPK_V7 od 01.07.2021 i od 01.01.2022 – czyli brak MPP, zbiorcze wykazywanie faktur uproszczonych i inne nowości

ZMIANY W JPK_V7 OD 01.07.2021 I OD 01.01.2022

Od 01.07.2021 – dotyczy JPK_V7 za 07.2021, a 06.2021 wykazujemy jeszcze na starych zasadach

1. Oznaczenie EE ma szerszy zakres od 01.07.2021 do 31.12.2021 – oznaczenie sprzedaży towarów poza terytorium kraju oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami poza terytorium kraju. Od 01.01.2022 zastąpi je wspólne oznaczenie WSTO_EE.

2. Faktury uproszczone, oraz bilety i paragony za autostrady – wykazujemy w dokumentach zbiorczych, nie trzeba każdego osobno w JPK_V7.

3. Brak wykazywania MPP w JPK_V7 – w pliku JPK nie ma potrzeby wykazywania żadnej transakcji z MPP, natomiast oznaczanie faktur i zapłata w MPP w przypadku obligatoryjnego MPP dalej obowiązują.

4. Brak oznaczeń TP, ale tylko w przypadku powiązań ze Skarbem Państwa lub JST – nadal trzeba oznaczać TP wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi niezależnie od kwoty, obowiązek zniesiony zostaje tylko i wyłącznie gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami.

5. Doprecyzowanie opisów kodów GTU: – GTU_01 – tylko do dotyczy tylko napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% – jasne określenie, których olejów opałowych dotyczy oznaczenie GTU_02, a których GTU_03, – w GTU_06 wykazano folię typu stretch osobno niż artykuły elektroniczne – oznaczenie GTU_07 ma dotyczyć wszystkich pojazdów oraz części CN od 8701 do 8708 – w GTU_09 – dotyczy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37 av ust. 1 – poprawiono opis GTU_10 – dotyczy on teraz budowli budynków oraz ich części a także udziałów w prawie własności, nie ma już zatem wątpliwości, że dostawa części budynków też musi być oznaczana tym kodem – GTU_12 – podano kody PKWiU.

6. Oznaczenie WEW korekt in minus, gdy nabywca nie otrzymał jeszcze faktury korygującej – zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi faktur korygujących obowiązujących od 01.01.2021 nabywca może być zobowiązany do wykazania korekty in minus w momencie gdy nie otrzymał jeszcze faktury korygującej (posiada dokumentację z której wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługi warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione). W takim przypadku taką korektę wykazuje dokumentem wewnętrznymi i oznacza go WEW w JPK_V7.

7. Wyłączenie stosowania oznaczeń GTU do dokumentów „RO” i „WEW” oraz Wyłączenie stosowania symboli procedur do dokumentów RO – doprecyzowanie przepisów tak żeby podatnicy nie mieli wątpliwości co do tych przepisów.

8. Zgłoszenie celne, rozliczenie zamknięcia lub decyzji – imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera podaje się w przypadku zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia lub decyzji, a nie deklaracji importowej.

Od 01.01.2022

1. Oznaczenie IED (skrót od Interfejs Elektroniczny Dostawca)  – dla podmiotów ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy.

2. Oznaczenie WSTO_EE – oznaczenie sprzedaży towarów poza terytorium kraju oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami poza terytorium kraju – od 1 stycznia 2022 zastępuje oznaczenie EE.

3. Oznaczenie podmiotów ułatwiających – podmiotów ułatwiających poprzez interfejs elektroniczny (taki jak platforma, platforma handlowa, portal lub inne podobne środki) dostawy towarów i świadczenie usług określone w art. 109b ust. 1 ustawy będą zobowiązane oznaczyć w JPK_V7, że są tymi podmiotami.

4. Termin płatności i termin zapłaty faktury w uldze na złe długi – termin płatności przy skorzystaniu z ulgi na złe długi i termin zapłaty przy korekcie, gdy zapłacono za zaległą fakturę po wykazaniu ulgi na złe długi.