wiatraki energia

Tańsza energia dla przedsiębiorców, którzy złożyli oświadczenie dostawcom energii!

Tańsza energia dla przedsiębiorców jest możliwa! Śledzenie ciągle zmieniających się przepisów to już nie lada wyzwanie dla mikro i małych przedsiębiorców. Znajomość przepisów może się jednak bardzo opłacać. W roku 2019 ci przedsiębiorcy, którzy do 27.07.2019 złożą odpowiednie oświadczenie swojemu dostawcy energii elektrycznej mogą sporo zaoszczędzić.  Tylko bowiem oni będą mogli skorzystać z przewidzianej w ustawie możliwości zakupu energii po stawkach z 2018 r.

W pierwszej połowie 2019 roku wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek stosowania dla swoich odbiorców końcowych stawek równych tym z 2018 r. W drugiej połowie 2019 tylko część odbiorców i tylko po spełnieniu odpowiednich warunków będzie mogła nadal korzystać z niższych stawek za energię.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych Dz. U. z 2019 r. poz 1210 przewiduje 5 grup, które do końca 2019 roku będą mogły korzystać ze starych niższych stawek prądu. Są to:

  1. gospodarstwa domowe,
  2. mikro i mali przedsiębiorcy,
  3. szpitale,
  4. jednostki sektora finansów publicznych,
  5. państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Należy jednak pamiętać, że tylko pierwsza wymieniona grupa zostanie objęta korzystną stawką bez wypełniania żadnych dokumentów! Wszystkie pozostałe 4 grupy obowiązane są do 27.07.2019 złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenie o spełnieniu ww przesłanek. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

W załączniku wzór oświadczenia. oswiadczenieodbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej