Blog

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Image for

2 kw. 2020

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych związane z Covid-19

 

Dla kogo: 

O świadczenie postojowe mogą się ubiegać osoby, które:

I. Są przedsiębiorcami (Każdy prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych) lub

II. Wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej czyli: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług o której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło

 

oraz nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

 

Dodatkowym warunkiem jest to, że o świadczenie postojowe mogą się ubiegać tylko osoby, które mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

 

I. PRZEDSIĘBIORCY

 

 

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POSTOJOWEGO:

a) Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł (nieoskładkowane, nieopodatkowane) można otrzymać jeśli:

 • działalność gospodarczą rozpoczęto przed 01.02.2020 r. i nie zawieszono przed 31.01.2020,
 • doszło do przestoju w wykonywaniu działalności w następstwie COVID-19 (pamiętajmy, że powód przestoju i dowody na to z jakiej przyczyny nastąpił są ważne i powinniśmy je na wszelki wypadek przechowywać),

1. Jeżeli przedsiębiorca nie zawiesił działalności to świadczenie przysługuje, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku:

  • był o co najmniej 15% niższy od przychodu z miesiąca poprzedniego,
  • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Przykład:

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług biurowych od sierpnia 2018 (to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń).  W marcu 20% jego klientów zrezygnowało ze względu na ograniczenie pracy biur ze względu na Covid-19. W kwietniu 80% pozostałych klientów zrezygnowało z jego usług. Złożył wniosek 20 kwietnia 2020 r. o świadczenie postojowe.

W lutym 2020 r. jego przychody wynosiły 16.000 zł, w marcu już tylko 8.000 zł, a w kwietniu 1.600 zł.

Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł, bo spełnia następujące warunki:

 • podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • jego przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

2. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność (oczywiście możliwe tylko po 31.01.2020) to świadczenie przysługuje, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożył wniosek:

  •  nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład: 

Przedsiębiorca świadczy usługi restauracyjne wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe.

W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności.

Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł ponieważ spełnia następujące warunki:

 • podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,
 • rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
 • zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.,
 • jego przychód w marcu wyniósł wyniósł 0 zł był więc niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

b) Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł (nieoskładkowane, nieopodatkowane) można otrzymać jeśli:

 • Podatnik rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT,
 • działalność gospodarczą rozpoczął przed 01.02.2020 r. i nie zawiesił przed 31.01.2020,
 • doszło do przestoju w wykonywaniu działalności w następstwie COVID-19 (nie ma obowiązku udowadniania, że przychód się zmniejszył)

 

JAK SIĘ UBIEGAĆ O POSTOJOWE:

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe przedsiębiorca musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe RSP-D

wniosek postojowe działalność gospodarcza

 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 • Przedsiębiorca może przekazać wniosek:
  • drogą elektroniczną przez PUE,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

II. OSOBY WYKONUJĄCE PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

 

 

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

 

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POSTOJOWEGO:

 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS,
 • zawarcie umowy nastąpiło przed 01.02.2020,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • wnioskodawca nie ma możliwości wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

 

 JAK SIĘ UBIEGAĆ O POSTOJOWE: 

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe RSP-C

Wniosek o postojowe umowa cywilnoprawna

 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenie osoby wykonującej umowę, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz oświadczenie o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli zleceniobiorca zawarł więcej niż jedną  umowę, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 • Zleceniodawca może złożyć wniosek:
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
  • Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Zobacz wszystkie