tarcza-antykryzysowa baner

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych związane z Covid-19

Dla kogo: 

O świadczenie postojowe mogą się ubiegać osoby, które:

 • Są przedsiębiorcami (Każdy prowadzący działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych) lub
 • Wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej czyli: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług o której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. –Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło oraz nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Dodatkowym warunkiem jest to, że o świadczenie postojowe mogą się ubiegać tylko osoby, które mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami RP lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

I. PRZEDSIĘBIORCY

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POSTOJOWEGO:

a) Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł (nieoskładkowane, nieopodatkowane) można otrzymać jeśli:

działalność gospodarczą rozpoczęto przed 01.02.2020 r. i nie zawieszono przed 31.01.2020, doszło do przestoju w wykonywaniu działalności w następstwie COVID-19 (pamiętajmy, że powód przestoju i dowody na to z jakiej przyczyny nastąpił są ważne i powinniśmy je na wszelki wypadek przechowywać),

1. Jeżeli przedsiębiorca nie zawiesił działalności to świadczenie przysługuje, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku: był o co najmniej 15% niższy od przychodu z miesiąca poprzedniego, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Przykład: Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług biurowych od sierpnia 2018 (to jego jedyny tytuł do ubezpieczeń).  W marcu 20% jego klientów zrezygnowało ze względu na ograniczenie pracy biur ze względu na Covid-19. W kwietniu 80% pozostałych klientów zrezygnowało z jego usług. Złożył wniosek 20 kwietnia 2020 r. o świadczenie postojowe. W lutym 2020 r. jego przychody wynosiły 16.000 zł, w marcu już tylko 8.000 zł, a w kwietniu 1.600 zł. Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł, bo spełnia następujące warunki: podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca, rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., jego przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

2. Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność (oczywiście możliwe tylko po 31.01.2020) to świadczenie przysługuje, jeżeli przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym złożył wniosek:  nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Przykład:  Przedsiębiorca świadczy usługi restauracyjne wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Działalność prowadzi od 2017 roku. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. Złożył pod koniec kwietnia e-wniosek o świadczenie postojowe. W marcu 2020 r. nie osiągnął żadnych przychodów z działalności. Przedsiębiorca otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł ponieważ spełnia następujące warunki: podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca, rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r., zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r., jego przychód w marcu wyniósł wyniósł 0 zł był więc niższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

b) Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł (nieoskładkowane, nieopodatkowane) można otrzymać jeśli:

Podatnik rozlicza podatek kartą podatkową oraz jest zwolniony z opłacania podatku VAT, działalność gospodarczą rozpoczął przed 01.02.2020 r. i nie zawiesił przed 31.01.2020, doszło do przestoju w wykonywaniu działalności w następstwie COVID-19 (nie ma obowiązku udowadniania, że przychód się zmniejszył)

JAK SIĘ UBIEGAĆ O POSTOJOWE:

Aby otrzymać świadczenie postojowe przedsiębiorca musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe RSP-D

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Przedsiębiorca może przekazać wniosek: drogą elektroniczną przez PUE, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

II. OSOBY WYKONUJĄCE PRACĘ NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POSTOJOWEGO:

 • przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS,
 • zawarcie umowy nastąpiło przed 01.02.2020,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • wnioskodawca nie ma możliwości wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

JAK SIĘ UBIEGAĆ O POSTOJOWE: 

 • Aby otrzymać świadczenie postojowe zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe RSP-C
 • Wniosek o postojowe umowa cywilnoprawna
 • Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać oświadczenie osoby wykonującej umowę, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz oświadczenie o kwocie przychodów z innych umów.
 • Jeżeli zleceniobiorca zawarł więcej niż jedną umowę, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 • Zleceniodawca może złożyć wniosek: drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS). Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.