składka zdrowotna

Składka zdrowotna w Nowym Ładzie w jednoosobowej działalności i w spółkach

SKŁADKA ZDROWOTNA W NOWYM ŁADZIE PRZEDSIĘBIORCY

JAK NA STARCIE ROKU?

1. W STYCZNIU 2022 za grudzień 2021

 • wyliczana na zasadach obowiązujących do 31.12.2021 i płatne w dotychczasowych terminach
 • w wysokości 381,81
 • nie odliczamy już od podatku jeżeli opłacona w styczniu, odliczamy jeżeli zapłacone wszystkie składki w grudniu

2. W LUTYM 2022 za styczeń 2022

 • Wszystkie formy opodatkowania z wyjątkiem ryczałtu:
  – 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2021 roku, włącznie z wypłatami z zysku, czyli ok. 419 zł,
  – płacone już w nowych terminach,
 • Opodatkowanie ryczałtem liczone już na nowych zasadach i nowych terminach.

3. OD MARCA 2022 za luty 2022 itd

 • Wszystkie formy opodatkowania liczone na nowych zasadach i płacone w nowych terminach.

NOWE ZASADY NALICZANIA SKŁADKI ZGODNIE Z FORMĄ OPODATKOWANIA

1 ZASADY OGÓLNE – 9% dochodu lub składka minimalna (9% minimalnego)

 • Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych opłaca składkę 9% od dochodu. Dotyczy także przedsiębiorców korzystających z ulgi na start.
 • Miesięczna wysokość składki nie może być jednak niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia – tzw. minimalna składka zdrowotna. Dotyczy to także przedsiębiorców korzystających z ulgi na start. W 2022 r. składka taka wyniesie 270,90 zł.
 • Jeżeli w miesiącu, z którego dochód miał stanowić podstawę do obliczenia składki przedsiębiorca nie prowadził działaności to nie ma dochodu jako podstawy do wyliczenia składki. Sytuacja taka ma miejsce przy rozpoczynaniu lub odwieszaniu działalności. Wtedy składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. składka wyniesie 270,90 zł.

2. PODATEK LINIOWY – 4,9% dochodu lub składka minimalna (9% minimalnego)

 • Miesięcznie dla osób prowadzących działalność pozarolniczą rozliczających się liniowo (także korzystających z ulgi na start) składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 4,9% dochodu.
 • Miesięczna wysokość składki nie może być jednak niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego wynagrodzenia – tzw. minimalna składka zdrowotna. Dotyczy to także przedsiębiorców korzystających z ulgi na start. W 2022 r. składka taka wyniesie 270,90 zł.
 • Składka ustalana od podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia. Czyli przedsiębiorca musi zapłacić w ciągu rokfu przynajmniej 12 x składka minimalna.
 • Jeżeli w miesiącu, z którego dochód miał stanowić podstawę do obliczenia składki przedsiębiorca nie prowadził działaności to nie ma dochodu jako podstawy do wyliczenia składki. Sytuacja taka ma miejsce przy rozpoczynaniu lub odwieszaniu działalności. Wtedy składka zdrowotna wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. składka wyniesie 270,90.

3. RYCZAŁT – 9% od 60%, 100% lub 180% średniego wynagrodzenia 

 • Zależnie od przychodów osiągniętych w całym roku składka zdrowotna wyniesie 9% od podstawy równej:
  – 60% średniego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 – dla przychodów nieprzekraczających 60.000 zł – czyli ok. 300 zł
  – 100% średniego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 – dla przychodów rocznych w przedziale od 60.000 zł do 300.000 zł – czyli ok. 500 zł
  – 180% średniego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 – dla przychodów przekraczających 300.000 zł – czyli ok. 900 zł.
 • Jeżeli podatnik przekroczy próg jest zobowiązany zapłacić już składkę obowiązującą w wyższym przedziale.
 • Przy rozliczaniu roku składkowego podatnik jest zobowiązany dopłacić różnicę między składką właściwą dla jego całorocznych przychodów a składkami za miesiące, w których płacił jeszcze składkę dla niższego przedziału przychodów.
 • W przypadku otwierania lub odwieszania działalności to składka za pierwszy miesiąc płaci się na tej samej zasadzie jak w innych miesiącach i wysokość podstawy zależy od wysokości przychodów osiągniętych od początku roku.
 • Przedsiębiorca (także na uldze na start) który spełnia łącznie następujące warunki:
  – opłaca podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  – przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą i rozliczał ją na zasadach ogólnych, liniowo bądź ryczałtem będzie mógł przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

To uproszczenie nie zwalnia jednak z obowiązku comiesięcznego składania dokumentów do ZUS!

4. IP BOX – składka zdrowotna 9% lub 4,9% od dochodów kwalifikowanych zależnie od formy rozliczania pozostałych dochodów

 • Dla przedsiębiorców rozliczających pozostałe dochody z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych od dochodów IP BOX też się liczy składkę 9%.
 • Dla przedsiębiorców rozliczających pozostałe dochody z działalności gospodraczej liniowo od IP BOX też liczy się składkę 4,9%

Na podstawie art. 79a pkt 2 jeżeli przedsiębiorca rozlicza się na zasadach liniowych i korzysta też z preferencyjnej formy opodatkowania na podstawie art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych to składka od dochodów opodatkowanych na podstawie art. 30ca też wynosi 4,9%.

5. KARTA PODATKOWA – 9% od minimalnego

 • Dla osób które kontynuują rozliczanie się na karcie podatkowej składka zdrowotna będzie obliczana jako 9% od podstawy stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia w 2022 roku.
 • Dla osób odwieszających działalność i rozliczających się na zasadach karty podatkowej składka za pierwszy miesiący będzie liczona jako 9% od minimalnego wynagrodzenia.

6. OSOBA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PARU FORMACH

Jeżeli osoba rozliczająca podatek dochodowy na zasadach ogólnych będzie prowadziła więcej niż jedną pozarolniczą działalność, roczną podstawę wymiaru składek będzie stanowiła suma dochodów. Podstawa ta nie będzie mogła być niższa niż iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym i minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie prowadziła więcej niż jedną pozarolniczą działalność, to przy określaniu rocznej i miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne do limitów przychodów trzeba będzie przyjmować sumę przychodów z tych działalności.

7. OSOBA ŁĄCZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z ETATEM

Osoba łącząca działalność gospodarczą z etatem opłaca składkę zdrowotną z  obu tytułów.

Wyjątek: Jeśli osoba prowadząca działalność pozarolniczą oraz korzystająca z ulgi na start dodatkowo jest pracownikiem (w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) i z tego tytułu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczna jest niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, zwolniona jest z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności, gdy spełni następujące warunki:

 • z wykonywanej działalności uzyskuje przychody nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia, oraz
 • opłaca z działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE – 9% od przeciętnego

Osoby współpracujące będą opłacały składkę w wysokości 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

WOLNE ZAWODY – 9% od przeciętnego

Od nowego roku prowadzenie działalności twórczej i artystycznej, wykonywanie wolnego zawodu nie będzie już traktowane jako prowadzenie odrębnego rodzaju działalności. Przedstawiciele wolnych zawodów będą opłacali składkę zdrowotną w wysokości 9% od 100% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku

PRACOWNICY NA UMOWIE O PRACĘ – 9% podstawy

Dla pracowników składka zdrowotna tak jak na starych zasadach będzie wynosiła 9% podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej.  Składka zdrowotna nie będzie jednak już odliczana od podatku. W 2022 nadal będzie można pomniejszyć wysokość składki zdrowotnej. Nie będzie jednak pomniejszać się jej do wysokości zaliczki wyliczonej na nowych zasadach z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku. Będzie się ją pomniejszać do teoretyczniej wysokości zaliczki jaka byłaby wyliczona na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

UMOWY CYWILNOPRAWNE – 9% podstawy

Dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych składka zdrowotna tak jak na starych zasadach będzie wynosiła 9% podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej. Składka zdrowotna nie będzie  jednak już odliczana od podatku. W 2022 nadal będzie można pomniejszyć wysokość składki zdrowotnej. Nie będzie jednak pomniejszać się jej do wysokości zaliczki wyliczonej na nowych zasadach z uwzględnieniem nowej kwoty wolnej od podatku. Będzie się ją pomniejszać do teoretyczniej wysokości zaliczki jaka byłaby wyliczona na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2021 r.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU PEŁNIĄCY FUNKCJĘ NA PODSTAWIE POWOŁANIA – 9% 

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania. Składka zdrowotna liczona jest jako 9 % wysokości wynagrodzenia tych osób pobieranego z tytułu powołania. Wyjątek: osoby, które nie są rezydentami podatkowymi Polski dalej nie będą miały obowiązku opłacania składki zdrowotnej w przypadku pełnienia funkcji na podstawie powołania.

WSPÓLNICY SPÓŁEK HANDLOWYCH – brak lub 9% przeciętnego

Nie będzie obowiązku opłacania składek przez udziałowców: W spółce z o. o. z wieloma wspólnikami, Spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej spółce komandytowo-akcyjnej Składka zdrowotna będzie obliczana jako 9% od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 i będzie wynosić ok 500 zł w: jednoosobowej spółce z o. o.  spółce komandytowej spółce jawnej będącej podatnikiem CIT  Składka zdrowotna wspólnika będzie liczona jak u przedsiębiorcy w: społce jawnej nie będącej podatnikiem CIT spółce partnerskiej

NOWE TERMINY

Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostanie bez zmian – do 5. dnia następnego miesiąca. Do 15. dnia następnego miesiąca będą opłacać i rozliczać za dany miesiąc m.in. spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.), spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, Do 20. dnia następnego miesiąca wykonywać ten obowiązek będą pozostali płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne).

COMIESIĘCZNE SKŁADANIE DOKUMENTÓW 

Ze składania comiesięcznych dokumentów rozliczeniowych zwolnieni są:

 • duchowni
 • osoby składające dokumenty za nianie
 • osoby podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu

Zapraszamy do pobrania PDF z podsumowaniem: