Klauzula informacyjna: Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator

“KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK (Aleja “Solidarności” 113/83, 00-140 Warszawa)

Cele przetwarzania

• składanie ofert dostawy towarów lub usług przez “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK
• realizacja zamówień i sprzedaży towarów lub usług “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK
• zawarcie i realizacja umowy gospodarczej zawartej z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK
• wystawianie dokumentów rozrachunkowych
• monitorowanie wykonywania zlecenia przez “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK
• realizacja obowiązków prawnych ciążących na “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK związanych z obsługą zawartej umowy gospodarczej
• realizacja obowiązków prawnych ciążących na “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

Dane przetwarzane

imię i nazwisko, email, telefon, adres zamieszkania, adres miejsca pracy, adres dostawy, adres siedziby, NIP, PESEL, dane identyfikacyjne dok. tożs., numer rachunku bankowego, numer karty płatniczej, identyfikator płatności, płeć, wiek, data urodzenia, pozycje na fakturze, historia zatrudnienia, informacje o stanie zdrowia, treść korespondencji, dochód w rodzinie, inne informacje o sytuacji rodzinnej, Informacje dotyczące osób pozostających na utrzymaniu, edukacja, miejsce urodzenia, stan cywilny, zawód, obywatelstwo, tablica rejestracyjna, fotografia, szczegóły paszportu, doświadczenie zawodowe, zdolność techniczna, kronika kryminalna, referencje osobiste, niepełnosprawność, AML – Identyfikacja i weryfikacja klienta, AML – Beneficjent Rzeczywisty, AML – osoby PEP,

Podstawa prawna przetwarzania

• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z realizacją umowy zawartej przez Panią/Pana z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK lub realizacji Pani/Pana żądań zgłoszonych przed zawarciem umowy z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK [art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]
• przetwarzanie Pani/Pana pozostałych danych osobowych zebranych w kwestionariuszu osobowym jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO]

Kategorie odbiorców danych

• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Upoważnieni pracownicy “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK.
• Podmioty wykonujące na rzecz “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK usługi: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK.

Okres przechowywania danych

• Do czasu realizacji umowy zawartej przez Panią/Pana z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK
• 5 lat – do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK (na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku))
• 5 lat – w celu realizacja obowiązków prawnych ciążących na “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK związanych z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)

Prawa związane z przetwarzaniem

• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Prawo do sprzeciwu.
• Kontakt w sprawie RODO : “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK (Aleja “Solidarności” 113/83, 00-140 Warszawa), email: ksiega@ksiega.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/5252094954

Informacje dodatkowe

• Podanie danych przed zawarciem umowy z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia przez Panią/Pana umowy z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK.
• W przypadku zawarcia umowy gospodarczej z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pani/Pana zgody, w związku z realizacją zawartej z “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK umowy.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK do państwa trzecich ani organizacji międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe “KSIĘGA” S.C. ANNA WIDAWSKA, ELŻBIETA MARCIŃCZYK nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.