kalkulator na telefonie

Podzielona płatność – Split payment wchodzi w życie 01.07.2018

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar będzie odbywała się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

• kwota należności netto – na dowolny rachunek wskazany przez sprzedawcę,
• kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony dla potrzeb rozliczenia podatku („rachunek VAT”); dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku będzie ograniczony.

split payment chart

Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy może udzielić zgody w drodze postanowienia, na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na zwykły rachunek. Ma na to 60 dni. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.

KLUCZOWE INFORMACJE:

1. Ustawodawca nakłada na podatników VAT obowiązek posiadania drugiego konta tylko do rozliczeń VAT. Środki na tym koncie są własnością przedsiębiorcy, ale nie może on nimi w pełnie swobodnie dysponować.

2. Do każdego firmowego konta rozliczeniowego podatnika VAT bank utworzy do 30.06.2018 automatycznie jeden rachunek VAT. Zgodnie z prawem bankowym:

• Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.
• Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku.
• Bank nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego.

3. Mechanizm podzielonej płatności będzie możliwy wyłącznie w transakcjach B2B (pomiędzy przedsiębiorcami, podatnikami VAT).

4. O tym, czy zapłata odbędzie się w mechanizmie split payment decyduje nabywca! Ale w obecnie zgodne z prawem jest zawarcie umowy z kontrahentem, w której zobowiązuje się on nie stosować tego rozwiązania.

5. Dokonując przelewu w mechanizmie split payment podatnik wskazuje:

• kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
• kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność – brak możliwości zapłaty jednym przelewem za wiele faktur; numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP).

6. Korzyści z płacenia w mechanizmie split payment:

Przesłanka należytej staranności. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu do ustawy „płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT  
• naliczonego nabywców.” Oznacza to, że korzystając z podzielonej płatności w przypadku zakupów od nieuczciwego podmiotu, nabywca powinien mieć możliwość obronić odliczenie VAT naliczonego od takich zakupów i wyeliminować ryzyko posądzenia o współudział w wyłudzeniach VAT.
Brak sankcji. Art. 108c. 1. Nabywca, który wybierze podzieloną płatność, nie będzie narażony na sankcje VAT.
Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą. Art. 108c. 1. Nabywca korzystający ze split payment nie będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienio nych w załączniku 13 do ustawy o VAT.
Brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT. Art. 108c. 2.
Skonto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku przed terminem płatności. Art. 108d. 1
Przyspieszony termin zwrotu. Art. 87.6a w ciągu 25 dni.