mapa pieniadze

Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego dla klientów

Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą wypełniają tylko pierwszą część oświadczenia! PDF do pobrania.

Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego……, dnia …… 2021 r.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że:

  1. jestem/nie jestem* (niepotrzebne skreślić) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  2. jestem/nie jestem* (niepotrzebne skreślić) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
  3. jestem/nie jestem* (niepotrzebne skreślić) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

……………………………………………….. (data i podpis osoby składającej oświadczenie)……, dnia …… 2021 r.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………..…….. (imię i nazwisko) oświadczam, że beneficjent rzeczywisty ……………………………………………:

  1. jest/nie jest* (niepotrzebne skreślić) osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  2. jest/nie jest* (niepotrzebne skreślić) osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne,
  3. jest/nie jest* (niepotrzebne skreślić) członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

………………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

W przypadku ustalenia, że składający lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, wskazanie źródła majątku Klienta: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………..
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)

W przypadku ustalenia, że składający lub beneficjent rzeczywisty jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, wskazanie źródła pochodzenia wartości majątkowych pozostających w dyspozycji klienta:
……………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
Wyciąg z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

Art. 2 ust. 2 pkt 11

Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

Art. 2 ust. 2 pkt 12)

Ilekroć w ustawie jest mowa o osobach znanych jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;

Art. 2 ust. 2 pkt 3)

Ilekroć w ustawie jest mowa o członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

art. 2 ust. 2 pkt 1):

Ilekroć w ustawie jest mowa o beneficjencie rzeczywistym – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna, w tym:

a) w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego:
– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji lub które łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej osoby prawnej, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną poprzez posiadanie uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), lub
– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym-czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
b) w przypadku trustu:
– założyciela,
– powiernika,
– nadzorcę, jeżeli został ustanowiony,
– beneficjenta lub
– w przypadku gdy osoby fizyczne czerpiące korzyści z danego trustu nie zostały jeszcze określone – grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust,
– inną osobę sprawującą kontrolę nad trustem,
– inną osobę fizyczną posiadającą uprawnienia lub wykonującą obowiązki równoważne z określonymi w tiret pierwszym-piątym,
c) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wobec której nie stwierdzono przesłanek lub okoliczności mogących wskazywać na fakt sprawowania kontroli nad nią przez inną osobę fizyczną lub osoby fizyczne, przyjmuje się, że taka osoba fizyczna jest jednocześnie beneficjentem rzeczywistym;