żarówka leżąca na ziemi

Opłaty recyclingowe za torby foliowe od września 2019 – czyli obowiązki przedsiębiorcy zgodnie z ustawą foliówkową

OPŁATY RECYCLINGOWE ZA TORBY FOLIOWE OD 01.09.2019 – PIĘĆ OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY

  • Opłatą środowiskową objęte są już wszystkie torby powyżej 15 mikrometrów – 20 gr plus VAT. Nie ma już zwolnienia dla toreb powyżej 50 mikrometrów. Należy również pamiętać, że torby do 15 mikrometrów korzystają ze zwolnienia z opłaty środowiskowej tylko pod jednym warunkiem. Mogą one być bezpłatnie oferowane klientowi wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi.
  • Każdy, kto jest zobowiązany do pobierania opłaty recyclingowej jest zobowiązany również do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO) Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu. Możliwa jest rejestracja elektroniczna pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/ .
  • Obowiązkowe jest prowadzenia ewidencji nabytych i sprzedanych toreb. Dopuszczalna jest forma zarówno papierowa jak i elektroniczna. Cała dokumentacja będzie obowiązkowo przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku, którego dotyczy.
  • Do tej pory opłatę recyclingową przekazywało się tylko raz w roku na na rachunek urzędu marszałkowskiego województwa, właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej. Obecnie trzeba będzie przekazywać opłatę recyklingową kwartalnie – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.
  • Podmioty pobierające opłatę recyklingową będą musiały do 15 marca następnego roku sporządzać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie w zakresie opłaty recyklingowej obejmie m.in. informację o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego. Organem właściwym do złożenia sprawozdania będzie marszałek województwa.