karta-bankomatowa

Biała Lista Podatników VAT, obowiązkowy split payment, przeciwdziałanie zatrom płatniczym – czyli konsekwencje w PIT, CIT i VAT przy nieprawidłowych płatnościach

Biała Lista Podatników VAT czyli lista konsekwencji braku płatności.

1. Brak zapłaty przez 90 dni od terminu płatności  

Jeżeli faktura kosztowa nie zostanie opłacona przez podatnika w okresie 90 dni od podanego terminu płatności – od 01.01.2019 na podstawie art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik obowiązany jest skorygować wartość wcześniej odliczonego podatku VAT. Natomiast od 01.01.2020 w takim przypadku również na podstawie art. 26i ust. 1 ustawy o PIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) oraz art. 18f ust. 1 ustawy o CIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) w takim przypadku podatnicy będą zmuszeni również korygować podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

2. Zapłata za transakcje powyżej 15.000 bez pośrednictwa rachunku

Jeżeli faktura kosztowa dotycząca transakcji, której drugą stroną jest przedsiębiorca i przekraczającej kwotę 15.000 zł zostanie opłacona bez pośrednictwa rachunku płatniczego to na podstawie art. 22p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  i art. 15d ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest ona wyłączona z kosztów działalności gospodarczej.

3. Zapłata za transakcje powyżej 15.000 zł na niezgłoszony w urzędzie rachunek kontrahenta

Jeżeli faktura kosztowa dotycząca transakcji z podmiotem zgłoszonym jako podatnik VAT dotyczącej kwoty powyżej 15.000 zł zostanie opłacona przez podatnika na inny rachunek niż zgłoszony na dzień zlecenia przelewu do wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. Biała Lista Podatników VAT, to od 01.01.2020 na podstawie art. 22p ust. 2 pkt. 2 ustawy o PIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) i art. 15d ust. 1 pkt. 2 ustawy o CIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) to wydatku tego nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast podatnik VAT będzie odpowiadał solidarnie za zobowiązania w VAT kontrahenta.

4. Niezastosownie obowiązkowego split payment przy transakcjach powyżej 15.000 zł przy towarach i usługach z załącznika 15

  • Od 01.11.2019 w niektórych branżach ustawodawca wprowadza obowiązkowy mechanizm podzielonych płatności tzw. split payment dla transakcji powyżej 15.000 zł z załącznika nr. 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.
  • Od 11.2019 sankcje dla nabywca w VAT jeżeli nie zapłaci w split payment. Na nabywcę, który nie dopełni tego obowiązku na podstawie art. 108a ust. 7 ustawy o VAT w brzmieniu od 01.11.2019 będzie mogła być nałożona sankcja w wysokości 30% zobowiązania podatkowego. Będzie on również na podstawie 105a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu od 01.11.2019 odpowiadał solidarnie za zobowiązania dostawcy w podatku VAT.
  • Od 01.2020 nabywca nie zaliczy do kosztów wydatku nie opłaconego w split payment. Jeżeli po 31.12.2019 mechanizm ten nie zostanie zastosowany przy zapłacie za fakturę kosztową pomimo występującego obowiązku na podstawie art. 108a ust 1a ustawy o VAT to zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt. 3 ustawy o PIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) i art. 15d ustawy o CIT (wchodzącego w życie od 01.01.2020) nabywca nie będzie miał możliwości zaliczenia takiego wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
  • Kary za niedopełnienie nowych obowiązków dla wystawcy faktury za transakcje objęte obowiązkowym split payment. Stosownie do art. 106e ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez adnotacji o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności z naruszeniem ust. 1 pkt 18a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze.