kobieta w maseczce podczas rozmowy online

10 ważnych zmian dla przedsiębiorców w Tarczy 4.0 podpisanej przez prezydenta

10 ważnych zmian dla przedsiębiorców w TARCZY 4.0 podpisanej przez prezydenta

1. Zasiłek opiekuńczy dla dzieci do lat 8 został wydłużony do 28 czerwca. (art 4a ust 1,1a,2,2a)

2. Bardzo ważna zmiana! Podmioty u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych (z działalności gospodarczej – o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca lub 25% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r.) w następstwie COVID, mogą zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, nawet jeśli nie było przestoju w pracy oraz obniżenia etatu pracowników. usi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń. art. 77 pkt 16 W ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dodaje się Art 15gg

3. Pracodawca będzie mógł bez zgody pracownika obniżyć jego wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 50 proc. (przy zachowaniu wynagrodzenia na poziomie co najmniej płacy minimalnej) przez 12 miesięcy po odwołaniu stanu epidemii. Musi wykazać, że nastąpił u niego wzrost obciążenia kosztami wynagrodzeń. art. 77 pkt 16 W ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po art.15 ga dodaje się art.15gb–15gg

4. Dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które znalazły się w trudnej sytuacji przez koronawirusa. Chodzi o pożyczki udzielane przez banki na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom. Zgodnie z ustawą, umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia br. (Rozdział 2,3,4)

5. Możliwość z korzystania z wakacji kredytowych. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można zawiesić spłatę kredytu maksymalnie do trzech miesięcy. Dotyczyć ono będzie też osób, które straciły pracę lub główne źródło dochodu po 13 marca 2020. Co ważne w okresie zawieszenia umowy nie są naliczane odsetki ani inne opłaty. Art. 31f, 31fa

6. Za zgodą przedsiębiorcy – na przeprowadzenie u siebie kontroli np. skarbowej, zdalnie za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. art. 65 Tarczy 4.0 dodaje art. 51 ust. 3a Prawo Przedsiębiorców

7. Pożyczka z PUP 5000 zł będzie prawdopodobnie podlegała umorzeniu bez potrzeby składania wniosku przez przedsiębiorcę. W ustawie jest następujący zapis: „Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorstwa będzie prowadził dg przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki” art.15zzd ust. 7

8. W okresie stanu epidemii firma będzie mogła udzielać zaległych urlopów (zaległy czyli za lata 2019 i wcześniej) pracownikom we wskazanym przez siebie terminie bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów (w wymiarze do 30 dni). Art.15gc

9. Świadczenie postojowe będzie należne także osobom podlegającym ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów (przykład: pracujemy na umowę o pracę np. w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz prowadzimy dg z której opłacamy także ubezpieczenia emerytalne i rentowe >> nie ma w przepisie napisane, że muszą to być ubezpieczenia obowiązkowe). Jeśli osoba taka płaci samą składkę zdrowotną z działalności gospodarczej wówczas nie może skorzystać ze świadczenia postojowego art.15zq ust 4 i 5

10. Wnioski o świadczenia postojowe mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej do ZUS (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, osobistym albo wykorzystując sposób integralny w ZUS). Wszystkie wnioski o postojowe złożone w formie papierowej od dnia 24.06.2020 będą uznawane za nieważne!!!!!! art.15zs ust 6