Blog

ZWOLNIENIE Z ZUS TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Image for

31 mar 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ZWOLNIENIE Z ZUS DLA NAJMNIEJSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

ZWOLNIENIE Z NIEOPŁACONYCH SKŁADEK ZUS W MARCU, KWIETNIU, MAJU  NA PODSTAWIE ART. 31ZO 

 

Dla kogo: 

1. Najmniejsi przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed 1.02.2020 i na dzień 29.02.2020 do ubezpieczenia społecznego zgłaszali mniej niż 10 osób (obojętne czy osoby na etacie czy na innej podstawie). Zgodnie z wytycznymi ZUS – nie znajdujący się w trudnej sytuacji (nie zalegający ze składkami i podatkami) na koniec roku 2019.

 

 

Przykład: Osoba prowadząca firmę sprzątającą, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, i na dzień 29.02.2020 zatrudniała 2 osoby na etacie, 2 osoby na umowie zleceniu, za które odprowadzała składki społeczne i 8 studentów na umowie zleceniu zwolnionych ze składek ZUS. Dodatkowo, nie zalegał ze zobowiązaniami podatkowymi i składkami ZUS na koniec 2019 roku.

 

2. Osoby samozatrudnione, które prowadziły działalność przed 01.02.2020 r. i ich przychody (netto bez VAT) nie były większe w pierwszym miesiącu za jaki składany był wniosek niż 15681 zł. Zgodnie z wytycznymi ZUS – nie znajdujący się w trudnej sytuacji (nie zalegający ze składkami i podatkami) na koniec roku 2019. Zwolnienie nie dotyczy osób, które korzystają z ulgi na start!

 

 

Przykład 1: Organizator kolonii dla dzieci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od 01.01.2020 i opłacający za siebie wszystkie składki wraz z dobrowolnym chorobowym. W lutym 2020 osiągnął przychody w wysokości 50.000. W marcu jego przychody wyniosły 2.000 zł.  Może ubiegać się o zwolnienie ze wszystkich składek za marzec, kwiecień i maj.

Przykład 2: Pan Wiesław prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się profesjonalnym coachingiem. Prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki opłaca od najniższej podstawy wymiaru składek. W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysokości 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przychody wyniosły 10 tys. zł. Pan Wiesław nie znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Pan Wiesław 20 czerwca złożył e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.

 

Za kogo:

Za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz za osobę z nią współpracującą, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

 

Za jaki okres:

Od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

 

Z jakich składek:

Zwolnienie obejmuje:

 • obowiązkowe ubezpieczenia społeczne oraz dobrowolna składka chorobowa,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 •  składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

 W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Przykład: Kosmetyczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą od pół roku jest zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego i opłaca składki na ZUS od najwyższej możliwej podstawy. Naszym zdaniem jeżeli chce skorzystać ze zwolnienia ze składek to za marzec, kwiecień i maj 2020 musi zadeklarować najniższą możliwą podstawę za te miesiące, ale czekamy na stanowisko ZUS.

 

 

NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZWOLNIENIE

 1. Płatnik składek przekazuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 
 2. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera: 
  • dane płatnika składek:
   • imię i nazwisko, nazwę skróconą;
   • numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
   • adres do korespondencji; 
 •  oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
 •  inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 
 • podpis wnioskodawcy. 

WNIOSEK O UMORZENIE SKŁADEK

WYMAGANY PRZEZ ZUS ZAŁĄCZNIK O SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA

WAŻNE WARUNKI FORMALNE:

 1. Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania. 
 2. Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, znane na dzień rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek. To oznaczałoby, że najlepiej składać wniosek o zwolnienie dopiero po złożeniu w ZUS dokumentów rozliczeniowych za maj.

 

CO Z ZASIŁKAMI I OPIEKĄ ZDROWOTNĄ?

1. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. 

2. Osoba, której składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały zwolnione z obowiązku ich opłacania zachowuje prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NIE JEST TRAKTOWANE JAKO PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zobacz wszystkie