zespół na spotkaniu

Zwolnienie z PIT dla młodych i obniżona stawka PIT 17%

Zwolnienie z PIT dla młodzieży do 26 roku i obniżona stawka do 17% czyli najnowsze zmiany w PIT

Ustawa przegłosowana przez Sejm

  • Dochody podatników do 26. roku życia, w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł, będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Zwolnienie to ma dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą. Prosimy zwrócić uwagę, że zwolnieniem nie zostały objęte umowy o dzieło i własna działalność gospodarcza. Przepisy mają zgodnie z założeniami wejść w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
  • Kwota przychodów objętych zwolnieniem będzie ograniczona limitem rocznym w wysokości 85 528 zł, co odpowiada górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej. Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł). 
  • W odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia uzyskane od tego płatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT.

Obniżenie stawki PIT i podniesienie kosztów

Projekt ustawy – najprawdopodobniej zmiany wejdą w życie od 2020.

  1. Zgodnie z projektem ustawy nową stawką PIT wynoszącą 17% będą objęte dochody z pracy do wysokości 42.764 zł (minus kwota zmniejszająca podatek).
  2. W przedziale pomiędzy 42.764 zł a 85.528 zł PIT obliczony będzie wg stawki 18% (od nadwyżki ponad 42 tys. 764 zł).
  3. Przy dochodzie powyżej 85.528 zł podatek wyniesie 14 tys. 967 zł i 40 groszy plus 32% od nadwyżki ponad 85.528 zł.
  4. Roczne koszty uzyskania przychodów w PIT osób pracujących na jednym etacie wzrosną do 3 tys. zł (z 1335 zł obecnie), a osób zatrudnionych na jednym etacie dojeżdżających do pracy z innej miejscowości wzrosną do 3600 zł (z 1668,72 zł obecnie).