Wakacje od ZUS – czy mogę skorzystać z wakacji składkowych?

Senat 23.05.2024 przyjął projekt przepisów dotyczących długo obiecywanych wakacji od ZUS dla przedsiębiorców. Teraz tylko podpis prezydenta, publikacja w Dzienniku Ustaw i będziemy mogli skorzystać z nowej ulgi… Warto więc poznać najnowsze kwestie z nią związane.

Kto może skorzystać z wakacji?

Aby dostać 1 miesiąc wolny od składek musisz spełniać wszystkie warunki:

  • prowadzić działalność na podstawie wpisu do CEIDG
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieć zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych
  • osiągać roczne przychody nie większe niż 2 mln EURO (w przynajmniej jednym z 2 lat poprzedzających rok składania wniosku)

UWAGA na nietypowy kurs przeliczeniowy:

Równowartość, o której mowa w ust. 1 pkt 2, oblicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1

Ze zwolnienia można skorzystać bez względu na formę opodatkowania.

Kto nie może skorzystać z wakacji od ZUS?

Tak jak przy innych preferencjach w ZUS ulga nie jest dla osób wykonujących w ramach działalności usługi dla byłego pracodawcy (czyli tam gdzie były zatrudnione na umowę o pracę).

Z wakacji składkowych nie skorzystają także przedsiębiorcy, którzy są wspólnikami spółek prawa handlowego, które rejestrowane są w KRS.

Z których składek będziemy zwolnieni?

Zwolnienie dotyczy tylko Twoich składek społecznych, nie tych należnych za osoby zatrudnione czy współpracujące.

Z budżetu państwa zostaną pokryte składki: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe jeżeli je opłacasz oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) należne za przedsiębiorcę.

UWAGA na wysokość składek:

Państwo pokryje tylko składki za najniższą obowiązująca danego ubezpieczonego podstawę wymiaru składek. Nie ma tu możliwości skorzystania z pomocy państwa przy dobrowolnie podwyższonych składkach.

Składkę zdrowotną za danym miesiąc i tak zapłacisz.

Czy są minusy skorzystania z ulgi?

Na razie nie widzimy szczególnych minusów:

  • Udzielona ulga nie stanowi również przychodu z działalności gospodarczej.
  • Wakacje nie pozbawiają Cię zasiłków – nie wypadasz z ubezpieczenia chorobowego, bo państwo je za Ciebie opłaci.
  • Ponieważ to budżet państwa pokrywa składki to wakacje nie pomniejszą Twoich świadczeń emerytalno-rynkowych
  • W trakcie wakacji składkowych możesz prowadzić normalnie działalność gospodarczą.

Za to eksperci wskazują na niejasności w ustawie i ryzyka:

  • Nie wiadomo na pewno, czy sam przedsiębiorca wlicza się do limitu osób uprawniającego do zwolnienia.
  • Nie wiadomo, czy liczą się do limitu osoby zgłoszone do ubezpieczenia, czy takie takie za które faktycznie opłaca się składki (bo te liczby mogą się różnić).
  • Na status może wpłynąć nie tylko liczba osób zgłoszonych do składek w samej firmie. Np. niania zatrudniona do opieki nad dzieckiem przez przedsiębiorcę, też będzie się wliczać do limitu.

Kiedy mogę skorzystać w wakacji?

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wynika więc z tego, że jeżeli ustawa zostanie ogłoszona jeszcze w maju to miesiącem za jaki będzie można skorzystać z wakacji będzie październik 2024.

Ze zwolnienia będzie można skorzystać za maksymalnie jeden miesiąc w roku kalendarzowym. Na kolejne wakacje składkowe możesz się zatem wybrać już od początku 2025 roku.

Jakie formalności przy ubieganiu się o wakacje składkowe?

Trzeba będzie wypełnić wniosek na PUE ZUS i załączyć do niego oświadczenie o pomocy de minimis (bo w ramach tej pomocy będą rozliczane wakacje składkowe) oraz oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

UWAGA na formę złożenia:

 Nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej.

Oczywiście będziemy w tym Państwu wszystkim pomagać. Warto pamiętać, że niezależnie od skorzystania z wakacji składkowych i tak do ZUS trzeba będzie też przesłać druk ZUS DRA jak co miesiąc.