Blog

VAT należny od towarów nieodpłatnie przekazywanych na cele reklamy a koszty podatkowe.

Image for

30 Lis 2017

Prowadzę w moim salonie kosmetycznym akcję reklamową. Rozdaję produkty kosmetyczne z nalepionym logo mojego salonu i hasłami reklamowymi. Koszt nabycia jednego upominku to 30 zł. Nie prowadzę ewidencji osób, które otrzymały takie prezenty. Czy w związku z tym powinnam naliczyć VAT należny od przekazywanych prezentów? Jeżeli tak, to czy VAT należny może stać się moim kosztem podatkowym?

Ponieważ nie prowadzi Pani ewidencji osób, które otrzymały produkty, od wszelkich prezentów, których wartość przekracza 10 zł należy wykazać podatek VAT należny. W przypadku przeznaczenia na cele reklamowe możliwe jest zaliczenie VAT należnego do kosztów działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2. wszelkie inne darowizny,
– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Z treści art. 7 ust. 3 ustawy wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów przekazywania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek. Przez prezenty o małej wartości ustawa rozumie przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:
1. o łącznej wartości nieprzekraczającej kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencje pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób oraz
2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

W związku z tym Pani akcja reklamowa nie zalicza się do wyjątków przewidzianych w art. 7 ust. 3. Przekazanie prezentów o wartości nabycia 30 zł, które mają reklamować Pani salon kosmetyczny, bez prowadzenia ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości obdarowanych osób, rodzi zgodnie z art. 7 ust. 2 obowiązek naliczenia i wykazania podatku VAT należnego.

Podatek od towarów i usług co do zasady ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Od zasady tej istnieje jednak szereg wyjątków. Podatek należny obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami przy przekazaniu lub zużyciu przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy jest jednym z tych wyjątków przewidzianym w art. 23 ust. 1 pkt 43.

Podatek VAT od podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nieodpłatnego przekazywania towarów na cele reklamy może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów podatników.

Zobacz wszystkie