komputer i statystyki

Ulga na złe długi

ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – podstawowe informacje

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych ma być jednym z nowych ważnych rozwiązań, które mają zacząć obowiązywać od początku 2020 roku. Ulga na złe długi, którą wprowadza ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych ma przyczynić się do zwiększenia płynności finansowej polskich przedsiębiorstw i ich rozwoju. Jest to zmiana wzorowana na dotychczasowych rozwiązaniach w VAT, która sprawi, że nieuregulowane należności będą miały wpływ na podstawę opodatkowania zarówno u wierzyciela jak i u płatnika.  Od początku przyszłego roku wierzyciele będą mieli możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania wierzytelności dotyczącej transakcji handlowej, jeżeli ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od terminu jej płatności określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie. Dłużnicy z kolei będą obowiązani doliczyć do podstawy opodatkowania kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od terminu płatności określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie.

Zmiany w przepisach dotyczących podatników PIT, CIT 

Od 01.01.2020 zostaną dodane art. 26i w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 18f ustawy o podatku od osób prawnych. Artykuły te dotyczą sposobu obliczania podstawy podatku dochodowego oraz straty z działalności gospodarczej.  Zgodnie z art. 26i ust. 1 i 2 u.p.d.o.f, oraz art. 18f ust. 1 i 2 u.p.d.o.p. podstawa obliczenia podatku:

  • może być zmniejszona o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych – dalej u.p.n.o., która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie,
  • podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

Zmiany w przepisach dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego

Co ważne, zmiana przepisów objęła również podatników, którzy są opodatkowani zgodnie z ustawą z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na podstawie art. 11 ust. 4-19 tejże ustawy. Zmiana dotyczy nie tylko należności ale i zobowiązań. Ryczałtowcy, nawet Ci zwolnieni z VAT, chociaż do tej pory nie uwzględniali faktur kosztowych w rozliczeniu podatku dochodowego, od stycznia 2020 będą musieli pilnować, czy ich faktury kosztowe zostały opłacone w przewidzianym przez przepisy terminie. Brak zapłaty będzie oznaczał konieczność podwyższenia podstawy opodatkowania. Przychody opodatkowane ryczałtem, wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1 i 2 odliczenia:

  • mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie;
  • podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie.

Konieczność uwzględnienia faktur kosztowych w rozliczeniu zryczałtowanego podatku dochodowego to dodatkowa odpowiedzialność.  Być może potrzebne będzie wprowadzenie nowych uzgodnień między tymi przedsiębiorcami a podmiotami dokonującymi ich rozliczeń podatkowych, aby uniknąć błędów w wyliczeniu podstawy opodatkowania i ustalić odpowiedzialność za prowadzenie rozrachunków.

Ulgę na złe długi stosuje się w przypadku transakcji handlowych

Warto pamiętać, że istotnym ograniczeniem stosowania nowych przepisów jest zawężenie do świadczeń pieniężnych, będących wynagrodzeniem za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej. Transakcją handlową zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych jest umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 u.p.n.o., zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Wymienione art. 2 u.p.n.o podmioty to: 

  • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
  • podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
  • podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215);
  • osoby wykonujące wolny zawód; oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;
  • przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Tekst ustawy z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001649