slim vat grafika

Slim VAT 2 – ważne zmiany w podatku VAT dla przedsiębiorców i biur rachunkowych

SLIM VAT 2 TO 10 WAŻNYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

1. Koniec szyku rozstawnego przy transakcjach unijnych – ustawodawca dostosował przepisy krajowe do wyroku TSUE  z dnia 18 marcia 2021 r. w sprawie C-895/19. 

Do tej pory na podstawie Art. 86 ust. 10b Ustawy o VAT jeżeli otrzymaliśmy fakturę przy WNT lub imporcie usług z UE po 3 miesiącach od miesiąca powstania obowiązku podatkowego to VAT należny trzeba było wykazać historycznie w miesiącu powstania obowiązku, a VAT naliczony na bieżąco, dopiero w miesiącu otrzymania faktury. Od 07.09.2021 w ustawie o VAT usunięto zapisy o szyku rozstawnym. VAT naliczony i należny z tytułu zarówno WNT jak i importu usług wykazujemy w tym samym okresie. Mimo, że polska ustawa o VAT przewidywała wcześniej szyk rozstawny to z powodu niezgodności tej regulacji z prawem unijnym podatnicy mogli nie stosować się do niej.

2. Zwiększenie możliwości stosowania ulgi na złe długi w VAT – zgodnie z art. 89a Ustawy:

a) Nie jest warunkiem koniecznym do zastosowania ulgi, aby dłużnik był czynnym podatnikiem VAT w dniu poprzedzającym złożenie korekty z tytułu ulgi na złe długi.
b) Nie jest również konieczne do skorzystania z ulgi, aby był czynnym podatnikiem VAT w dniu dostawy towarów lub świadczenia usługi. 

Tutaj jednak aby skorzystać z ulgi, jeżeli w momencie nabycia kontrahent nie był czynnym podatnikiem VAT trzeba spełnić przynajmniej jeden z dodatkowych warunków:

  • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego
  • lub wierzytelność została wpisana do rejestr długów prowadzonego na poziomie krajowym,
  • lub wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów

3. Więcej czasu na złożenie VAT-26 – zgodnie z art. 86a ust. 12 Ustawy podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarcze pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3. 

Jeżeli podatnik spóźni się ze zgłoszeniem to odliczenie 100% VAT dla zakupów od początku miesiąca złożenia. W przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 12, do końca miesiąca, w którym dokonał tej zmiany.

4. Ułatwienia przy Mechanizmie Podzielonej Płatności – na podstawie art. 108b ust. 5a Ustawy nawet jeżeli podatnik ma zaległości podatkowe będzie możliwość wnioskowania do organów skarbowych o uwolnienie środków z konta VAT, ale tylko jeżeli wobec podatnika została wydana decyzja o rozłożeniu płatności na raty albo jej odroczeniu. Pomyślano o podmiotach, które przestały być podatnikami VAT czynnymi i uwzględniono w Ustawie możliwość wnioskowania o wypłatę środków z konta technicznego.

5. Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji możliwe nie tylko w deklaracji za okres w którym otrzymano fakturę – zgodnie z art. 86 ust. 13 pkt 1 i 2 Ustawy do tej pory można było zrealizować taką korektę tylko w okresie, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony. Obecnie można dokonać takiej korekty za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych w przypadku podatnika miesięcznego, a w przypadku podatnika kwartalnego za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

6. Łatwiejsza rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości – w art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. a i b Ustawy przewidziano możliwość złożenia oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT w przypadku dostawy budynków lub budowli poza pierwszym zasiedleniem w akcie notarialnym. Nie trzeba, tak jak do tej pory, składać w US zgodnych oświadczeń najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego. Wystarczy zgodne oświadczenie zawrzeć w akcie notarialnym w dniu podpisania. Jeżeli jednak ktoś woli z jakichś przyczyn stary sposób to jest on cały czas dostępny.

7. Precyzyjne określenie w Ustawie miejsca świadczenia przy eksporcie towarów i WDT w transakcjach łańcuchowych – zgodnie z art. 22 ust. 2e Ustawy w przypadku transakcji łańcuchowych::

a) jeżeli wysyłkę organizuje pierwszy podmiot uczestniczący w transakcji, czyli pierwszy dostawca to jego dostawie przyporządkowuje się transakcję ruchomą,
b) jeżeli dostawę organizuje ostatni podmiot w transakcji, czyli ostatni nabywca to transakcja ruchoma jest przyporządkowana do dostawy do tego nabywcy.

Celem projektowanych przepisów jest wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport, gdy w transakcji łańcuchowej podmiotem organizującym transport jest nie nabywca, który dokonuje także dostawy towarów lub podmiot pośredniczący, lecz pierwszy w kolejności dostawca (tj. pierwszy podmiot w łańcuchu) oraz ostatni nabywca (tj. ostatni podmiot w łańcuchu).

8. Dostosowanie definicji do stanu faktycznego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE – zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy jako państwo członkowskie rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej, a także Irlandię Północną w zakresie określonym w Protokole w sprawie Irlandii  Prefix dla Irlandii Północnej – XI

9. Korekta deklaracji w ciągu 4 miesięcy w przypadku procedury uproszczonej – zgodnie z art. 33a ust. 6a Ustawy w przypadku gdy podatnik nie rozliczył w całości lub w części podatku należnego z tytułu importu towarów na zasadach określonych w ust. 1, może dokonać korekty deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Brak prawidłowego rozliczenia najpóźniej w terminie 4 miesięcy, w części w jakiej nie zostało dokonane takie rozliczenie podatnik traci prawo do odliczenia VAT naliczonego.

10. Zmiany w korektach przy transakcjach międzynarodowych:

a) Zmiany w korektach przy imporcie usług -zgodnie z art. 29a ust. 15a Ustawy w przypadku importu usług oraz dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.
b) Zmiany w korektach przy WNT – zgodnie z art. 30a ust. 1a Ustawy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

W przypadkach obniżenia podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 29a ust. 15a i art. 30a ust. 1a, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonał korekty podstawy opodatkowania.