Blog

Składki ZUS przedsiębiorcy za umowę zlecenie nieobjętą jego działalnością gospodarczą.

Image for

11 paź 2016

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako trener osobisty. Ponieważ jest to moja pierwsza firma zdecydowałem się na ZUS preferencyjny i płacę obniżone składki. Obecnie pojawiła się możliwość zawarcia umowy zlecenia z inną firmą na prace nieobjęte zakresem mojej działalności gospodarczej. Czy od takiej umowy powinny być naliczane składki ZUS?

Z opisanej sytuacji wynika, że przedsiębiorca opłaca składki ZUS według stawki preferencyjnej tj. od podstawy wymiaru liczonej jako 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Nie ma żadnych ograniczeń, aby przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach mógł z inną firmą zawrzeć umowę zlecenia. Jeżeli zawarta z inną firmą umowa zlecenie zawierałaby się w obszarze wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, to nie byłoby również konieczności opłacania od niej składek.
Ponieważ jednak z opisu wynika, że prace wykonywane dla innej firmy nie pokrywają się z wykonywaną działalnością jako trener osobisty, trzeba obowiązkowo od omawianej umowy zlecenia naliczyć zarówno składki za ubezpieczenie społeczne jak i zdrowotne. Dzieje się tak dlatego, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji z tytułu umowy zlecenia przedsiębiorca podlega obowiązkowo nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale również ubezpieczeniom społecznym. Należy również pamiętać, że jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia będzie co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, przedsiębiorca będzie mógł zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, tj. zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia zamiast pozarolniczej działalności gospodarczej.
Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, kiedy zakres umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności wystarczy opłacanie jedynie składek preferencyjnych z samej działalności.

Zobacz wszystkie