zmiany w podatkach na stole

Składki ZUS przedsiębiorcy za umowę zlecenie nieobjętą jego działalnością gospodarczą.

Składki ZUS przedsiębiorcy za umowę zlecenie: prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako trener osobisty. Ponieważ jest to moja pierwsza firma zdecydowałem się na ZUS preferencyjny i płacę obniżone składki. Obecnie pojawiła się możliwość zawarcia umowy zlecenia z inną firmą na prace nieobjęte zakresem mojej działalności gospodarczej. Czy od takiej umowy powinny być naliczane składki ZUS?

Z opisanej sytuacji wynika, że przedsiębiorca opłaca składki ZUS według stawki preferencyjnej tj. od podstawy wymiaru liczonej jako 30% minimalnego wynagrodzenia w danym roku. Nie ma żadnych ograniczeń, aby przedsiębiorca opłacający składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach mógł z inną firmą zawrzeć umowę zlecenia. Jeżeli zawarta z inną firmą umowa zlecenie zawierałaby się w obszarze wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, to nie byłoby również konieczności opłacania od niej składek.

Ponieważ jednak z opisu wynika, że prace wykonywane dla innej firmy nie pokrywają się z wykonywaną działalnością jako trener osobisty, trzeba obowiązkowo od omawianej umowy zlecenia naliczyć zarówno składki za ubezpieczenie społeczne jak i zdrowotne. Dzieje się tak dlatego, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W takiej sytuacji z tytułu umowy zlecenia przedsiębiorca podlega obowiązkowo nie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale również ubezpieczeniom społecznym. Należy również pamiętać, że jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu umowy zlecenia będzie co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, przedsiębiorca będzie mógł zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, tj. zgłosić się do ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia zamiast pozarolniczej działalności gospodarczej.Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, kiedy zakres umowy zlecenia pokrywa się z zakresem prowadzonej działalności wystarczy opłacanie jedynie składek preferencyjnych z samej działalności.