notatnik z długopisem

Refundacja składek ZUS przy umowie uaktywniającej dla niani

Refundacja składek ZUS przy umowie dla niani.

Ja i mój mąż prowadzimy własne działalności gospodarcze. Obecnie zakończyłam urlop macierzyński i chciałabym zatrudnić nianię do mojego dziecka w ramach umowy uaktywniającej. Chciałabym płacić niani wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto. Jak powinnam rozliczyć składki ZUS od tej umowy? Jakiej wysokości pomoc mogę otrzymać z budżetu państwa?

Na podstawie art. 50 ustawy z 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 umowę uaktywniającą traktuje się jak umowę zlecenie. Taka umowa może zostać zawarta miedzy nianią a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie usługi opieki nad dzieckiem lub dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 3 roku życia.

Co ważne, rodzice mogą skorzystać z dofinansowania na składki społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne niani, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
2. rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą,
3. dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.

Wszystkie umowy aktywizujące zawarte do 31.12.2017 pozwalały i nadal pozwalają na dofinansowanie składek do kwoty stanowiącej równowartość minimalnego wynagrodzenia ustalonego za dany rok kalendarzowy. Natomiast umowy zawarte od 01.01.2018 pozwalają na refundację składek od wynagrodzenia nie wyższego nić 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za dany rok.

Jeżeli zatem zamierza pani zawrzeć umowę aktywizacyjną na kwotę 3000, to przy korzystaniu z dofinansowania składek, należy je rozliczyć następująco:

1. Od podstawy stanowiącej 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2018, czyli od kwoty 1050 zł składki opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli w tym przypadku od kwoty 1950 zł składki opłaca pani, czyli płatnik składek.

Warto dodać, że jeżeli niania zdecyduje się na przystąpienie na swój wniosek do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to składki na to ubezpieczenie nie są refundowane. Musi wtedy pani potrącić je z wynagrodzenia niani i wraz z innymi składkami odprowadzić do ZUS.

Jeżeli chodzi o formalności to będąc płatnikiem składek jest pani zobowiązana do sporządzenia i przekazania do ZUS dokumentów rozliczeniowych za nianię do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Do obowiązkowych deklaracji za nianię należy ZUS DRA, oraz ZUS RCA w przypadku osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym lub ZUS RZA w przypadku osoby podlegającej jedynie obowiązkowej składce zdrowotnej.

Za nianię składa się zbiorczą deklarację ZUS DRA, do której należy dołączyć imienny raport rozliczeniowy ZUS RCA – gdy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu lub ZUS RZA – gdy podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wszystkie składki zatrudnionej niani powinny być wykazane w dwóch blokach raportu ZUS RCA lub ZUS RZA:

1. w jednym bloku, z kodem tytułu ubezpieczenia 0430 XX i z rozliczonymi składkami od kwoty 1050 zł refundowanej przez ZUS,
2. w drugim bloku, z kodem tytułu ubezpieczenia 0431 XX i rozliczonymi składkami od podstawy 1950 zł, które opłaca pani.

W odpowiedzi na pani pytanie odnośnie pomocy ze strony państwa, można powiedzieć, że korzystając z refundacji składek od postawy 1050 zł oszczędza pani 401 zł miesięcznie.