Blog

Podzielona płatność – Split payment wchodzi w życie 01.07.2018

Image for

10 maj 2018

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność przez nabywcę na rzecz sprzedawcy za nabytą usługę bądź towar będzie odbywała się nie jak dotąd w jednej kwocie brutto, ale w dwóch kwotach, oddzielnie na dwa rachunki sprzedawcy, tj.:

 • kwota należności netto – na dowolny rachunek wskazany przez sprzedawcę,

 • kwota podatku – na dedykowany rachunek przeznaczony dla potrzeb rozliczenia podatku („rachunek VAT”); dostęp do środków zgromadzonych na tym rachunku będzie ograniczony.

split payment

Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy może udzielić zgody w drodze postanowienia, na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na zwykły rachunek. Ma na to 60 dni. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana.

KLUCZOWE INFORMACJE:

1. Ustawodawca nakłada na podatników VAT obowiązek posiadania drugiego konta tylko do rozliczeń VAT. Środki na tym koncie są własnością przedsiębiorcy, ale nie może on nimi w pełnie swobodnie dysponować.

2. Do każdego firmowego konta rozliczeniowego podatnika VAT bank utworzy do 30.06.2018 automatycznie jeden rachunek VAT. Zgodnie z prawem bankowym:

 • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.

 • Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku.

 • Bank nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego.

3. Mechanizm podzielonej płatności będzie możliwy wyłącznie w transakcjach B2B (pomiędzy przedsiębiorcami, podatnikami VAT).

4. O tym, czy zapłata odbędzie się w mechanizmie split payment decyduje nabywca! Ale w obecnie zgodne z prawem jest zawarcie umowy z kontrahentem, w której zobowiązuje się on nie stosować tego rozwiązania.

5. Dokonując przelewu w mechanizmie split payment podatnik wskazuje:

 • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

 • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaż

 • y brutto;

 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność – brak możliwości zapłaty jednym przelewem za wiele faktur;

 • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (NIP).

6. Korzyści z płacenia w mechanizmie split payment:

 • Przesłanka należytej staranności. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu do ustawy „płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności, zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa VAT

 •  naliczonego nabywców.” Oznacza to, że korzystając z podzielonej płatności w przypadku zakupów od nieuczciwego podmiotu, nabywca powinien mieć możliwość obronić odliczenie VAT naliczonego od takich zakupów i wyeliminować ryzyko posądzenia o współudział w wyłudzeniach VAT.

 • Brak sankcji. Art. 108c. 1. Nabywca, który wybierze podzieloną płatność, nie będzie narażony na sankcje VAT.

 • Brak solidarnej odpowiedzialności z dostawcą. Art. 108c. 1. Nabywca korzystający ze split payment nie będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą za niezapłacony podatek. Odpowiedzialność solidarna dotyczy aktualnie towarów wymienio

 • nych w załączniku 13 do ustawy o VAT.

 • Brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych w VAT. Art. 108c. 2.

 • Skonto przy płatności VAT z dedykowanego rachunku przed terminem płatności. Art. 108d. 1

 • Przyspieszony termin zwrotu. Art. 87.6a w ciągu 25 dni.

Zobacz wszystkie