Blog

Opodatkowanie umowy zlecenia z obywatelem Ukrainy

Image for

26 lip 2018

Zatrudniłam w ramach umowy zlecenia obywatela Ukrainy, który centrum interesów posiada na Ukrainie. Zlecone przeze mnie prace będzie wykonywał na terenie Polski przez 45 dni. Miejscem wykonywania zlecenia jest siedziba mojej firmy. Jaką stawką powinno się opodatkować jego dochody w przypadku gdy dostarczy certyfikat rezydencji. Czym grozi niedostarczenie przez niego takiego certyfikatu?

Ponieważ zleceniobiorca zgodnie z art. 3 ust. 1a-2b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest rezydentem podatkowym Rzeczpospolitej Polskiej podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju. Ponieważ wykonywaną umowę zlecenie będzie wykonywał w Polsce, należy przyjąć, że całość przychodów zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie opodatkowana w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu. Nie można w tym przypadku odliczyć kosztów uzyskania dochodu.

Dodatkowo, umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy podlega oskładkowaniu ZUS (z wyjątkiem sytuacji gdy zleceniobiorca jest uczniem lub studentem do lat 26 i korzysta ze zwolnienia ze składek ZUS na mocy art. 6 ust. 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Co więcej, nie ma także możliwości odliczenia składek społecznych od przychodu a składki zdrowotnej od podatku. Na obowiązek odprowadzenia składek nie będzie miało posiadanie certyfikatu rezydencji Ukrainy.

Na mocy art. 15 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w celu unikania podwójnego opodatkowania praca najemna, do której zalicza się umowa zlecenie, wykonywana na terenie Polski przez osobę mającą ukraińską rezydencję podatkową może być opodatkowana w obu krajach. Przedstawienie certyfikatu rezydencji przez zleceniobiorcę nie zmieni więc sposobu opodatkowania dochodów osiągniętych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Warto jednak zaznaczyć, że wydane zostały interpretacje indywidualne, w których uznawano wynagrodzenie wypłacone za wykonanie prac związanych z zawartą umową zleceniem za dochody z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze (patrz interpretacje Dyrektora KIS z 27.09.2017 r. (0113-KDIPT2-3.4011.162.2017.2.IS) oraz z 5.06.2017 r. (0113-KDIPT2-2.4011.6.2017.2.AKR). W takim przypadku dochody cudzoziemca mogłyby korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego w Polsce na podstawie art. 14 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w celu unikania podwójnego opodatkowania. W takim przypadku dobrze jednak posiłkować się interpretacją indywidualną.

Zobacz wszystkie