Blog

Opłaty recyclingowe za torby foliowe od września 2019 – czyli obowiązki przedsiębiorcy zgodnie z ustawą foliówkową

Image for

2 wrz 2019

OPŁATY RECYCLINGOWE OD 01.09.2019 – PIĘĆ OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY

  1. Opłatą środowiskową objęte są już wszystkie torby powyżej 15 mikrometrów – 20 gr plus VAT. Nie ma już zwolnienia dla toreb powyżej 50 mikrometrów. Należy również pamiętać, że torby do 15 mikrometrów korzystają ze zwolnienia z opłaty środowiskowej tylko pod jednym warunkiem. Mogą one być bezpłatnie oferowane klientowi wyłącznie w przypadku, gdy są przeznaczone do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi.
  2. Każdy, kto jest zobowiązany do pobierania opłaty recyclingowej jest zobowiązany również do rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO) Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy o odpadach wymienia się szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach wymienia przypadki, w których podmioty będą wpisane do Rejestru BDO z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności danego podmiotu. Możliwa jest rejestracja elektroniczna pod adresem https://bdo.mos.gov.pl/ .
  3. Obowiązkowe jest prowadzenia ewidencji nabytych i sprzedanych toreb. Dopuszczalna jest forma zarówno papierowa jak i elektroniczna. Cała dokumentacja będzie obowiązkowo przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku, którego dotyczy.
  4. Do tej pory opłatę recyclingową przekazywało się tylko raz w roku na na rachunek urzędu marszałkowskiego województwa, właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej. Obecnie trzeba będzie przekazywać opłatę recyklingową kwartalnie – w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.
  5. Podmioty pobierające opłatę recyklingową będą musiały do 15 marca następnego roku sporządzać roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie w zakresie opłaty recyklingowej obejmie m.in. informację o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego. Organem właściwym do złożenia sprawozdania będzie marszałek województwa.
  •  

Zobacz wszystkie