Blog

Nowy plik JPK_VAT oznaczenia towarów i usług oraz rodzaju trasakcji

Image for

2 mar 2020

NOWY PLIK JPK_VAT – WYKAZ NOWYCH OZNACZEŃ

 

Nowy plik JPK_VAT – kogo i od kiedy dotyczą zmiany

 

Nowy plik VAT już za parę miesięcy będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników VAT.  Zgodnie z najnowszymi zapowiedziami MF  przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek składania nowej struktury JPK_VAT wejdą w życie dla wszystkich przedsiębiorców 01.10.2020. Przesunięcie terminu z kwietnia 2020 ma związek z pandemią korona wirusa. Struktura ta będzie zawierała zarówno część deklaracyjną z informacjami do tej pory wykazywanymi w deklaracji VAT jak i część ewidencyjną zastępującą dotychczasowy plik JPK_VAT. Zależenie od tego, czy podatnik rozlicza się kwartalnie czy miesięcznie będzie obowiązywała wersja JPK_V7K (dla rozliczenia kwartalnego) lub JPK_V7M (dla rozliczenia miesięcznego). 

 

Nowy plik JPK_VAT będzie przesyłany wyłącznie przez czynnych podatników VAT. Nie ulegną zmianom od 01.10.2020 r. zasady składania deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) ani pozostałych deklaracji podatkowych w zakresie VAT (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D). 

Zlikwidowany zostanie załącznik VAT-ZD do deklaracji. Podatnicy chcący skorzystać z ulgi na złe długi w VAT będą mogli skorzystać z niej dzięki wypełnieniu odpowiednich pól w nowym pliku JPK_VAT.

 

Zmiany w zakresie raportowania – nowe oznaczenia

 

O ile zawartość części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT nie odbiega od informacji zawartych do tej pory w deklaracji VAT o tyle część ewidencyjna będzie zawierać znacznie więcej informacji niż dotychczas.  Oznaczenia będą dotyczyły głównie faktur sprzedaży, ale niektóre kategorie obejmą również faktury zakupu.

 

OZNACZENIA DOTYCZĄCE PODATKU NALEŻNEGO

 

Wraz z nowym plikiem JPK_VAT wprowadzony zostanie obowiązek oznaczania przez sprzedawców niektórych towarów i usług specjalnymi oznaczeniami liczbowymi. Dla określonych towarów przewidziano w przepisach oznaczenia  od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Obowiązek ten będzie dotyczył tylko faktur sprzedaży, nabywcy nie będą obowiązani identyfikować tych usług i towarów na fakturach zakupu.

 

Oznaczenia liczbowe sprzedawanych towarów

Oznaczenie

Kategoria towarów

1

Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

2

towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy (np. benzyna, olej napędowy, LPG, olej opałowy)

3

  • olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  • oleje smarowe,
  •  pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
  • oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,
  •  preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

4

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

5

odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

6

urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

7

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10

8

metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT

9

leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

10

budynki, budowle i grunty

 

Oznaczenia liczbowe sprzedawanych usług

Oznaczenie

Kategoria usług

11

usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) 

12

usługi o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

13

usługi transportowe i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 

Oznaczenia literowe transakcji sprzedaży

Oznaczenie

Transakcja sprzedaży dotycząca:

SW

dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT

EE

świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy

TP

istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D

dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T

świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT

MR_UZ

dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT

I_42

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)

I_63

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)

B_SPV

transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_MPV_PROWIZJA

świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z ART. 8b ust. 2 ustawy

MPP

transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

Oznaczenia literowe pozostałych dowodów sprzedaży

Oznaczenie dokumentu

Rodzaj dokumentu sprzedaży

RO

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

WEW

dokument wewnętrzny

FP

faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (czyli faktury do sprzedaży zaewidencjonowaniej na kasie fiskalnej)

 

OZNACZENIA DOTYCZĄCE PODATKU NALICZONEGO

 

Oznaczenia literowe transakcji zakupu

Oznaczenie 

Transakcja zakupu dotycząca:

IMP

podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a (procedura uproszczona)

MPP

transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

 

Oznaczenia literowe pozostałych dowodów zakupu

Oznaczenie dokumentu

Rodzaj dokumentu zakupu

VAT_RR

faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy o VAT

WEW

dokument wewnętrzny

MK

faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy o VAT

 

Pobierz pdf z tabelami oznaczeń nowego JPK_VAT: oznaczenia jpk_vat

Nowy plik JPK_VAT: opracowane na podstawie: 

Więcej o zmianach podatkowych w 2020 roku

 

 

 

 

Zobacz wszystkie