Blog

Moment powstawania obowiązku podatkowego w VAT przy WNT. Dostawa towaru po otrzymianiu faktury.

Image for

26 Lis 2016

Dnia 20 stycznia 2016 roku nasza spółka otrzymała fakturę od kontrahenta z Niemiec za zamówiony towar. Data wystawienia faktury to 17 stycznia. Faktyczna dostawa towaru do magazynu spółki nastąpiła dopiero 4 lutego 2016 roku – zgodnie z umową spółka staje się właścicielem towaru w momencie dostarczenia go do magazynu. Kiedy spółka powinna uznać obowiązek podatkowy w VAT?

W opisanej sytuacji należy uznać, że obowiązek podatkowy powstał w dniu wystawienia faktury tzn. 17 stycznia 2016 roku. Ponieważ towar został nabyty od kontrahenta z kraju UE następuje tu tzw. Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów. Przy WNT obowiązek podatkowy powstaje co do zasady w dniu wystawienia faktury przez kontrahenta, nie później jednak niż 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar. Wynika to wprost z brzmienia art. 20 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług:

„W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b.”

Ponieważ w opisanej sytuacji nie ma mowy o wyjątkowych okolicznościach powstawania obowiązku podatkowego przewidzianych w art. 20 ust. 8 i 9 oraz art. 20b, należy uznać, że dniem w którym występuje obowiązek podatkowy jest dzień wystawienia faktury przez niemieckiego kontrahenta tj. 17 stycznia. W przypadku WNT nie jest istotne, czy towar został dostarczony do magazynu przed czy po wystawieniu faktury.

Zobacz wszystkie