liczenie pieniędzy

Limit płatności gotówkowych przy wypłacie za umowę o dzieło.

Czy limit płatności gotówkowych do 15.000 zł dotyczy tylko transakcji z innymi przedsiębiorcami, czy również wypłaty wynagrodzenia dla osoby wykonującej dla mnie umowę o dzieło?

Do dnia 31.12.2016 przepisy art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, określały obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten obejmował dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdy:

1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadzono następujące zmiany przy transakcjach, w których stronami są przedsiębiorcy:

1. Obowiązuje limit 15.000 zł dla płatności gotówkowych, a te powyżej wskazanej kwoty muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

2. Naruszenie tego obowiązku spowoduje na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, że płatność nie będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodu zarówno u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jak i u osób prawnych (art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zarówno przed zmianami jak i po zmianach, które wprowadzono w 2017 roku limit płatności gotówkowych dotyczył tylko tych transakcji, które były zawierane pomiędzy przedsiębiorcami. Zatem, jeżeli umowa o dzieło została podpisana z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej to limit transakcyjny ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie dotyczy wypłaty wynagrodzenia za nią.