kwoty na ekranie

Koszty w KPiR nieudokumentowane fakturą

Koszty w KPiR nieudokumentowane fakturą. Jak je rozliczyć?

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako radca prawny. Rozliczam się na podstawie PKPiR. Rozpocząłem działalność gospodarczą w 2015 r. Już po rozpoczęciu działalności gospodarczej w 2015 r. chodziłem na płatne szkolenia dla aplikantów na radcę prawnego organizowane przez okręgową izbę radców prawnych.

Obecnie stwierdziłem, że chciałbym do kosztów działalności gospodarczej z 2015 r. zaliczyć wydatki na szkolenia, bo ściśle wiążą się one z osiąganym przeze mnie dochodem. Niestety, nie mam faktur ani rachunków za te szkolenia. Izba radców prawnych zgodziła się jedynie na wystawienie zaświadczenia, że w roku 2015 ukończyłem takie kursy i zapłaciłem za nie. Czy takie zaświadczenie wraz z dowodem zapłaty może być dokumentem stanowiącym podstawę do uwzględnienia kosztu w PKPiR? Czy izba radców ma prawo odmówić mi wystawienia rachunków za takie szkolenia?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) wydatki na szkolenia radcowskie poniesione w czasie prowadzonej działalności gospodarczej mogą być uznane za koszt działalności gospodarczej. Wydatki są ściśle powiązanie z uzyskaniem dochodu, gdyż ukończenie aplikacji radcowskiej będzie miało (lub nawet już ma) odzwierciedlenie w powstaniu lub wzroście przychodu. Nie ma zatem żadnych przeciwwskazań, aby wydatki poniesione po rozpoczęciu działalności gospodarczej, tytułem odbywania aplikacji, mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem należytego ich udokumentowania. Potwiedzenie takiego stanowiska można znaleźć m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 11 marca 2016 r., IBPB-1-1/4511-24/16/WRz.


Co do zasady dokumentem stanowiącym podsawę ujęcia w PKPiR wydatków związanych ze szkoleniem powinna być wystawiona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych (OIRP) faktura (§ 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 1037 z późn. zm.).


Biorąc pod uwagę zwolnienie szkolenia aplikanta z VAT OIRP powinna wystawić fakturę na żądanie aplikanta jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Niestety, wynika z tego, że ten termin już minął i nie ma możliwości uzyskania takiego dokumentu.


Możliwe jednak będzie ujęcie wydaktów na kurs w PKPiR na podstawie zaświadczenia, jako innego dowodu księgowego (§ 12 ust. 3 pkt 2 r.p.k.p.r.). Pod pewnymi jednak warunkami. Zaświadczenie takie winno zawierać:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dotyczy,
b) datę wystawienia oraz datę lub okres szkolenia,
c) przedmiot operacji gospodarczej (szkolenie) i jego wartość (opłatę),
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
Jeżeli zaświadczenie wydane przez OIRP zawiera te wszystkie dokumenty nie ma przeciwwskazań do sporządzenia korekty KPiR za rok 2015 i uwzględnienia w kosztach tego roku wydatków na szkolenie radcowskie. Jest to możliwe jedynie poprzez korektę roku 2015, nie można poniesionych kosztów wykazać w roku 2016.