okulary leżące na dokumentach

Kiedy ująć w KPiR korektę związaną ze zwrotem towaru handlowego?

Kiedy wymagana jest korekta KPiR. Rozpatrzmy przykład. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Rozliczam się na podstawie Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. W roku 2016 zakupiłem towar handlowy, w styczniu 2017 zwróciłem towar i otrzymałem związaną ze zwrotem fakturę krygującą wystawioną z datą styczniową. Kiedy ująć to zdarzenie gospodarczej w KPiR?

Właściwe jest ujęcie korekty na bieżąco. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. przepisami art 22 ust 7c i 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w okresie w którym dokonuje się korekty podatnik nie poniósł kosztów uzyskania przychodu lub kwota poniesionych kosztów uzyskania przychodów jest niższa niż kwota zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone koszty uzyskania przychodów.

Mając na uwadze przytoczone artykuły, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy wystawienie faktury korygującej nie jest wynikiem błędu popełnionego przy wystawianiu faktury pierwotnej, powinno się ująć w KPiR korektę na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym wystawiono fakturę korygującą – tutaj w styczniu 2017.