Blog

Czy podmiot zwolniony z VAT, który pomyłkowo naliczył ten podatek na fakturze sprzedaży musi sporządzić deklarację VAT?

Image for

9 Wrz 2016

Podmiot nie będący podatnikiem VAT zwolniony podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT omyłkowo wystawił fakturę VAT z naliczonym podatkiem należnym. Faktura ta została skorygowana o wielkość VAT tego samego dnia. Otrzymano potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed terminem złożenia deklaracji za dany okres.

Czy mimo otrzymania faktury korygującej w terminie, istnieje konieczność wypełnienia deklaracji VAT i odprowadzenia podatku należnego wynikającego z tej faktury?

Ponieważ w przedstawionej sytuacji podmiot otrzymał od kontrahenta potwierdzenie przyjęcia faktury korygującej jeszcze przed terminem złożenia deklaracji VAT za okres w którym nastąpiło wystawienie faktury pierwontej, można przyjąć, że nie ciąży na nim obowiązek sporządzania deklaracji VAT oraz odprowadzania podatku należnego.

Z opisu sytuacji wynika, że faktura pierwotna nie powinna zawierać VAT należnego, ponieważ podatnik jest zwolniony z VAT. Podatnik jeszcze tego samego dnia wystawił fakturę korygującą oraz otrzymał potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta jeszcze przed terminem złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy.

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy przedsiębiorca wystawi fakturę, w której wskaże kwotę VAT należnego, jest on zobowiązany do jego zapłaty do Urzędu Skarbowego. Wynikałoby więc z tego przepisu, że, gdy podatnik zwolniony wystawi fakturę z podatkiem VAT jest zobowiązany zapłacić ten podatek. Ważne jest jednak, że w tej sytuacji została wystawiona faktura korygująca. Jak wynika z art. 106j ust. 1 pkt. 5 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik wystawia fakturę korygującą w przypadku, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W opisanej sytuacji podmiot omyłkowo podał kwotę podatku VAT należnego. W związku z tym przysługuje mu prawo do skorygowania faktury w pozycjach dotyczących kwoty podatku. Jak stwierdzono w pytaniu, podatnik wprowadził korektę”o wielkość podatku VAT” i otrzymał od kontrahenta potwierdzenie odbioru faktury korygującej przed terminem złożenia deklaracji VAT za okres, w którym wystawiono fakturę pierwotną.

Zgodnie z art. 29a ust. 13 i 14 u.p.t.u. w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna obniżenie podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

W związku z tym, ponieważ podatnik otrzymał od kontrahenta potwierdzenie odbioru faktury korygującej kwotę VAT przed sporządzeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wystawił błędną fakturę pierwotną, można przyjąć, że nie musi sporządzać deklaracji VAT ani też odprowadzać podatku do Urzędu Skarbowego.

Zobacz wszystkie