Blog

Czy do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć nieobowiązkowe składki na rzecz Polskiej Izby Książki?

Image for

25 Wrz 2016

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – wydawnictwo i księgarnię. Rozliczam się według skali podatkowej na podstawie książki przychodów i rozchodów. Czy składki wpłacane przeze mnie na rzecz Polskiej Izby Książki mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodu?

 

Niestety, nie ma takiej możliwości.

Zgodnie z art. 23. ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można zaliczyć składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem:

a) wpłat podatników prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kwocie 114 zł.

Ponieważ przynależność do Polskiej Izby Książki nie stanowi żadnego z wyjątków wymienionych w punktach a i b art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ani nie jest obowiązkowa wydatków na składki członkowskie nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.

Zobacz wszystkie